توجه:

دفتر تحریریه مجله مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها از همه متخصصان و صاحبنظران محترم در حوزه های مختلف  رشته مهندسی صنایع  جهت ارسال مقاله دعوت به عمل می آورد

  • کلیه مقالات می بایست  در زمینه مهندسی صنایع  باشد.
  •  مقالات ارسالی نباید پیشتر در نشریه ای دیگر منتشر شده باشد.
  • پیش از ارسال مقاله لطفا با مطالعه راهنمای نویسندگان، قالب مقاله ارسالی را مطابق با ضوابط نشریه اصلاح فرمایید.
شماره جاری: دوره 2، شماره 3، خرداد و تیر 1391 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه سیستان و بلوچستان

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی
دوره انتشار
دو ماهنامه