درباره نشریه

نشریه مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها  در حال حاضر به زبان فارسی منتشر می شود. لذا از کلیه دانشمندان و پژوهشگران گرامی دعوت می شود جهت پربار شدن غنای علمی مجله، مقالات فارسی خود را از طریق پایگاه الکترونیکی http://ims.usb.ac.ir    ارسال فرمایند.