اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمد جعفر تارخ

مهندسی صنایع استاد- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

mjtarokhkntu.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر علیرضا شهرکی

مهندسی صنایع دانشیار

shahrakiarhamoon.usb.ac.ir
0541-8056461

اعضای هیات تحریریه

دکتر مصیب پهلوانی

مدیریت صنعتی دانشیار

pahlavanihamoon.usb.ac.ir
8056285-0541

پروفسور حسنعلی آقاجانی کاسه گر

مدیریت استاد_ دانشگاه مازندران

aghajaniumz.ac.ir

دکتر محمدرضا کاباران زاد قدیم

مدیریت صنعتی دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

moh.kabaranzadiauctb.ac.ir

دکتر علیرضا رشیدی کمیجان

مهندسی صنایع دانشیار_ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

rashidiiaufb.ac.ir