راهنمای نویسندگان

 مقاله تایپ شده حتی الامکان کمتر از 20 صفحه A4   را از طریق سایت ims.usb.ac.ir ارسال نمایید.

2- پیشنهاد می شود ساختار مقاله به صورت زیر تنظیم شود:

  2-1- عنوان مقاله ، ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان در زیر آن.

  2-2- چکیده مقاله : شامل موضوع، چارچوب نظری ، روش شناسی تحقیق و نتایج مقاله به صورت فشرده ، بین 100 تا 250 کلمه و سپس واژه های کلیدی به زبان فارسی.

  2-3- مقدمه: شامل تعریف موضوع، طرح مسئله و بیان اهداف.

  2-4- بررسی پیشینه: موضوع و چارچوب نظری و طرح پرسش ها / یا فرضیات تحقیق.

  2-5- روش شناسی تحقیق: الگوی بررسی، تعریف مفاهیم و فنون گردآوری و تحلیل داده ها.

  2-6- ارائه یافته ها ، تجزیه و تحلیل تفسیر آن ها

  2-7- خلاصه و نتیجه 

  2-8- یادداشت ها و پیوست ها (در صورت لزوم)

  2-9- فهرست منابع فارسی و انگلیسی

  2-10- خلاصه ای از سوابق و علایق آموزشی و پژوهشی نویسنده / نام دانشگاه یا مؤسسه وابسته / پست الکترونیکی .

  2-11- چکیده انگلیسی همراه با واژه های کلیدی در پایان مقاله.

  3- شیوه ارجاع و استناد

  3-1- ارجاع در متن مقاله

  پس از مطلب اقتباس شده، مستقیم یا غیر مستقیم : (نام خانوادگی صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات).

  یادآوری: در صورتی که اثر مورد استفاده به زبان فارسی ترجمه شده باشد، تاریخ انتشار اثر ترجمه شده، و در غیر این صورت تاریخ انتشار متن به زبان اصلی ذکر شود.

  3-2- ارجاع در پایان مقاله

  فهرست منابع مورد استفاده در پایان مقاله به ترتیب الفبایی حرف اول نام خانودگی نویسنده یا صاحب اثر ، به شرح زیر تنظیم گردد.

  3-2-1 کتاب

  تالیف : نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، محل انتشار: موسسه انتشاراتی.

  ترجمه: نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر ، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، نام مترجم، محل انتشار: موسسه انتشاراتی (متن ترجمه شده)

  3-2-2- مقاله

  مجلات : نام خانوادگی نویسنده ، نام (سال انتشار) «عنوان مقاله» عنوان مجله ، دوره، شماره: شماره صفحات مقاله.

  مجموعه مقالات : نام خانوادگی تدوین کننده مجموعه ، نام (سال انتشار مجموعه) «عنوان مقاله» عنوان کتاب مجموعه مقالات، محل انتشار: مؤسسه انتشارات، شماره صفحات مقاله.

  3-2-3- منابع اینترنتی

  نام خانوادگی نویسنده، نام (تاریخ انتشار اثر در سایت مربوط) عنوان اثر، نشانی سایت اینترنتی ، (تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوط)

  3- شرایط پذیرش مقاله

  4-1- مقاله متناسب با سیاست مجله مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها باشد.

  4-2- قبلا" چاپ نشده و برای نشریات داخلی یا خارجی فرستاده نشده باشد.

  4-3- مقالات رسید توسط داوران مجله که به وسیله هیات تحریریه معین می شوند، مورد ارزیابی قرار گرفته و پذیرش نهایی منوط به موافقت هیات تحریریه مجله مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها است.

  4-4- هیات تحریریه مجله در ویرایش ادبی مقاله (بدون تغییر محتوایی ) آزاد است.

  4-5- مقاله های ارسالی برگشت داده نمی شود.