طراحی شبکه لجستیکی معکوس باتعیین ظرفیت تسهیلات تحت عدم قطعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی

چکیده

  این مقاله یک مدل تصادفی دومرحله‌ای را برای طراحی شبکه لجستیکی رو به جلو و معکوس در شرایط عدم قطعیت تقاضا و برگشتی ارائه می‌دهد . متغیرهای تصمیم‌گیری مرحله اول مربوط به دایر‌کردن هر یک از تسهیلات و تعیین ظرفیت آنها است، متغیرهای تصمیم‌گیری مرحله دوم، میزان مواد در جریان بین تسهیلات مختلف با توجه به سناریوهای موجود را تعیین می‌کند. تعیین ظرفیت حالت عدم قطعیت در طراحی شبکه‌های لجستیکی معکوس، از نوآوری‌های این مقاله محسوب می‌شود.
این شبکه تک‌کالایی و تک‌پریودی، در سه سطح رو به جلو(تولید، توزیع و مشتری) و  سه‌ سطح درجهت معکوس (مشتری، جمع‌آوری و دورریز) تعریف می‌شود. ناحیه مشتری به سه بخش  تقسیم می‌شود که در ناحیه‌ی اول پارامتر تقاضا، در ناحیه‌ی دوم پارامتر‌های تقاضا و برگشتی و در ناحیه‌ی سوم پارامتر برگشتی غیر قطعی است. ساختار ارائه شده، هر دوشبکه حلقه‌بسته و حلقه‌باز را در مدل ایجاد می‌کند. مدل ارائه شده، کالاهای دست‌دوم از مشتری‌ها را به مراکز جمع‌آوری تخصیص می‌دهد، به ‌صورتی که کالاهای برگشتی از هر مشتری فقط به یکی از مراکز جمع‌آوری می‌تواند حمل شود.تمرکز اصلی این مقاله بر سناریو‌سازی پارامترهای تصادفی تقاضا و میزان کالای برگشتی دارای همبستگی است. برای تولید این شیوه ها از روش مربع لاتین چند‌وجهی استفاده شده است. یک مثال عددی در ابعاد کوچک برای این مدل در حالت قطعی و تصادفی حل شده و شاخصهای  مقایسه‌ای  برای آنها محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها