به کارگیری مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه فازی جهت حل مسایل زمانبندی تک ماشین با پارامترهای فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/ims.2011.449

چکیده

در این مقاله به بررسی روش¬های برنامه‌ریزی مجموعه¬ای از کار بر روی یک ماشین  پرداخته می¬شود که هدف از آن، حداقل کردن معیار دیرکرد وزنی و تعداد کارهای دارای تاخیر است. به¬منظور بهبود کارایی و اثربخشی، منطبق با شرایط دنیای واقعی پارامترهای زمان انجام فرایند و زمان¬های تحویل به¬صورت فازی درنظرگرفته شده است. با استفاده از ریاضیات فازی روش       برنامه-ریزی خطی فازی برای کمینه کردن اهداف مورد نظر ارایه شده است. برای ارزیابی مدل،  مساله زمانبندی تک ماشینه متفاوت حل شده است. در مسیر حل مسأله به رفتار تصمیم¬گیرنده توجه شده و تصمیم¬گیرنده می‌تواند به¬صورت بدبینی، خوش¬بینی و یا براساس آنچه محتمل است، تصمیم‌گیری کند. برای هر سه حالت، الگوریتم ارایه شده روابط مناسبی را ایجاد کرده و جواب¬های متناسب با آن را تولید می‌کند. علاوه براین نتایج محاسباتی دو مثال نشان¬دهنده عملکرد مناسب مدل تحت شرایطی است که مقدار پارامترهای ورودی افزایش می¬یابد یا به¬عبارت دیگر مساله بزرگ می¬باشد.

کلیدواژه‌ها