برنامه ریزی جراحی ها در شرایط عدم اطمینان از طریق مدل برنامه ریزی خطی تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بخش جراحی بیشترین تقاضا را در خدمات بیمارستانی دارد. حدود 70% پذیرش بیمارستانها، مربوط به اعمال جراحی است. افزایش کارایی اتاق عمل و بهره ­برداری بهینه از ظرفیت اتاق عمل از اهمیت بالایی برخوردار است. به ­علت اهمیت توسعه و مدیریت امکانات جراحی و اتاق عمل و تاثیر این فعالیتها بر میزان تقاضای خدمات بیمارستان، نیاز به یک برنامه زمانی معین برای اتاق عمل امری ضروری به نظر می­رسد. در این مطالعه برنامه ­ریزی و توالی اعمال جراحی به ­طور هم­زمان در یک روز بررسی شده است و به­ دلیل وجود عدم اطمینان در مدت زمان جراحی ها از مدل برنام ه­ریزی تصادفی دو مرحله ­ای استفاده شده است. تابع هدف در این مسئله شامل هزینه­های زمان انتظار، زمان بیکاری، و زمان اضافه کاری بوده است. همچنین این مسئله شامل متغیر تصمیم دودوئی مرحله اول بوده، که تعیین کننده توالی جراحی­ هاست. جواب بهینه این مسئله از طریق Risk Solverدر نرم ­افزار Frontline Solver به­ دست ­آمده ­است. این نرم ­افزار از طریق تبدیل برنامه ­ریزی تصادفی به یک مسئله هم ­ارز استوار آن، به حل مدل پرداخته ­است. استفاده از مدل تصادفی موجب پیشرفت در برنامه ریزی روزانه اتاق عمل و کاهش هزینه ­ها شده است.

کلیدواژه‌ها