بررسی سنجش رابطه استرس و بهره وری دانشکاران (مطالعه موردی: مجتمع مس سرچشمه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان

چکیده

استرس بر اثر تراکم و پیچیدگی کاری بالا و الزام به ساعتهای کار طولانی ایجاد می ­شود. استرس در بین دانشکاران بیشتر است، چرا که ماهیت کار دانشی مبتنی بر پیچیدگی و تمرکز بالا است، از طرفی به عنوان چالش هزاره سوم بهره ­و ری دانشکاران است. لذا هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین استرس و بهره­ وری دانشکاران است. در این مطالعه مقطعی 120 نفر از دانشکاران مجتمع مس سرچشمه مورد بررسی قرار گرفتند. داده ­های این مطالعه از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ­های سنجش عملکرد، سنجش استرس و سنجش بهره ­وری دانشکاران استخراج گردید. گروه برنامه ­نویسان کامپیوتر بیشترین میزان بهره­ وری دانشکاران و رضایت شغلی را دارد.  سه عامل استرس، وفاداری و رضایت شغلی در سطح اطمینان 95 درصد با بهره ­وری دانشکاران در ارتباط هستند. رضایت شغلی بیشترین تأثیر را بر بهره ­وری دانشکاران دارد. یافته های این تحقیق نشان می ­دهد که اثرات زیان بار استرس تنها در مبتلا کردن افراد به بیماریهای جسمی و روحی نیست، بلکه تأثیر بسیاری بر بهره ­وری مدیران و دانشکاران دارد. برای مقابله با آن، نیاز به برنامه ­ریزی مناسب پیشگیرانه در این زمینه است که باید در برنامه ­ریزی سالانه شرکت مورد توجه قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها