ارایه روش فراابتکاری تبرید شبیه‌سازی‌شده برای بالانس خط مونتاژ دوطرفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/ims.2011.444

چکیده

خط مونتاژ دوطرفه نوعی از خط مونتاژ است که در آن‌ها فعالیت¬ها قابلیت پردازش در هر دو طرف خط را به صورت موازی دارند. این نوع از خط مونتاژ اغلب در تولید محصولات بزرگ مانند کامیون و اتوبوس به‌کاربرده‌می‌شود. تعداد زیادی روش های حل دقیق، روش‌های ابتکاری و فراابتکاری برای حل مسأله بالانس خط مونتاژ یک‌طرفه ارایه‌شده‌اند. با این حال، مسأله بالانس خط مونتاژ دوطرفه کمتر مورد توجه قرارگرفته‌است. در این پژوهش، از روش فراابتکاری تبرید شبیه‌سازی‌شده برای حل مسأله بالانس خط مونتاژ دوطرفه استفاده‌شده‌است. الگوریتم ارایه‌شده از یک طرح کدگذاری پیوسته برای تعیین شماره ایستگاه و سمت پردازش فعالیت‌ها به طور هم‌زمان استفاده‌می‌کند. به منظور آزمودن کارایی الگوریتم ارائه‌شده، این روش برای حل سه مورد از مسایل رایج در ادبیات مورد استفاده قرارگرفته‌است. نتایج روش تبرید شبیه‌سازی‌شده ارایه‌شده به ازای دو مسأله کوچک تر با جواب بهینه حاصل از مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط و به ازای مسأله بزرگ تر با جواب حاصل از یک روش ابتکاری مورد مقایسه قرارگرفته‌اند. این مقایسه نشان می‌‌دهد که الگوریتم ارایه ‌شده در مورد دو مسأله کوچکتر، جواب بهینه و در مورد مسأله بزرگتر، جواب بهتری را نسبت به روش ابتکاری مورد مقایسه به‌ دست ‌می‌آورد.

کلیدواژه‌ها