حل مسالهRcpsp/max با هدف کمینه کردن جریمه دیرکرد فعالیتها با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی

چکیده

در این مقاله مساله زمان ­بندی پروژه با محدودیت منابع و وجود تاخیرات زمانی حداکثر و حداقل میان فعالیتها با هدف کمینه کردن جریمه ناشی از دیرکرد فعالیتها، مورد بررسی قرار گرفته است. جهت حل مدل از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک استفاده شده است. دراین الگوریتم از زمان­بندی مستقیم(رو به جلو) بهره برده ­شده و لیست فعالیت به­ عنوان ساختار نمایش کروموزومها برگزیده شده است .از طرح تولید زمان بندی سری نیز به ­عنوان شیوه کدشکنی کروموزومها استفاده شده است. در انتها، نتایج محاسباتی برای مثالهایی از کتابخانه ­ی مسائل زمان ­بندی پروژه ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها