ارتقاء سطح خلاقیت و نوآوری در حل یک مسئله با استفاده از تئوری حل مسائل ابداعی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

خلاقیت و نوآوری از ارزشمندترین سرمایه­های هرکشوری است که قصد توسعه بر پایه استعدادهای درونی خود را دارد و در این راه، وجود تفکر خلاق و نوآور که بسترساز تغییر و دگرگونی باشد بسیار ضروری است. آنچه مسلم است خلاقیت و نوآوری امری توسعه پذیر می­باشد و همه افراد از توانایی خلاقیت و نوآوری، با سطوحی متفاوت برخوردارند و تلاش سازنده و عزمی ملی در قالب «نظام ملی نوآوری» می­تواند آینده کشور را تضمین نماید. در شرایط رقابتی شدید صنعتی، یکی از الگوهایی که می­تواند منجر به خلاقیت و ارائه نوآوری با سرعت زیاد در سطوح  فنی بالا متناسب با نیاز کشور شود تئوری حل مساله به روش ابداعی(TRIZ)[1]است. این دانش با اتکا به ابزارهایی که موجب اثربخشی خلاقیت افراد می شود، محیط کار را تبدیل به یک محیط متفاوت نموده و خلاقیت را محور حل مشکلات رقابتی کالا و خدمات می­نماید و به فرد محقق و صنعتگر کمک می­کند که بر پایه ایجاد پایگاه دانش و تجربه کلیه روشهای حل مساله را در اختیار گیرد و با شناخت مناسب نسبت به حل مساله اقدام کند. به عنوان مثال در این مقاله به کمکTRIZ راه حلی ارائه شده است تا بتوان بدون نیاز به ترمز و یا نیم کلاچ خودرو را در سربالایی به جلو هدایت نمود.[1]TheoriyaResheniyaIzobrototelskikhZadatch