دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر و آبان 1390، صفحه 1-50 
ارتقاء سطح خلاقیت و نوآوری در حل یک مسئله با استفاده از تئوری حل مسائل ابداعی

صفحه 1-8

سعید بایقره؛ حسام الدین قاسم زاده؛ سیدحمیدرضا شهابی حقیقی


ارجحیت بندی گروه ابزارهای تسهیم دانش در بین طبقات شغلی تیم های پروژه

صفحه 9-16

سید کمال چهارسوقی؛ مجید حسنی؛ دانیال بیدگلی


ارزیابی عملکرد سیستم ریسندگی از طریق مدل بندی شبیه سازی

صفحه 17-24

یحیی زارع مهرجردی؛ مهدی باقری قلعه‌نوئی؛ قاسم عباسی