ارزیابی حاکمیت فناوری ‌اطلاعات در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

حاکمیت فناوری اطلاعات عبارت از یک چارچوب سیستماتیک جهت نحوه تصمیم گیری درباره امور مربوط به فناوری اطلاعات است. طی سالهای اخیر تخقیقات علمی زیادی پیرامون این موضوع صورت گرفته و چارچوب های زیادی شامل چارچوب های کوبیت، استاندارهای ایزو، چارچوب کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات و ماتریس فناوری اطلاعات برای آن ارائه شده است. در این مطالعه ماتریس حاکمیت اطلاعات ویل و راس در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) جهت تحلیل وضعیت موجود حاکمیت فناوری اطلاعات در ایرنا و مقایسه آن با وضعیت مطلوب و بررسی نقاط قوت و ضعف حاکمیت فناوری اطلاعات به کار گرفته شده است. برای حاکمیت کاراتر فناوری اطلاعات در این سازمان کمیته ای تحت عنوان راهبری فناوری اطلاعات با اتکا بر ماتریس حاکمیت اطلاعات ویل و راس پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها