ارجحیت بندی گروه ابزارهای تسهیم دانش در بین طبقات شغلی تیم های پروژه

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 کارشناس ارشد

چکیده

نقش دانش و ابزارهای تسهیم دانش در موفقیت سازمان ها امری انکار ناپذیر است. چنانچه امروزه سهم بزرگی از دارایی های سازمان را دانش تشکیل می دهد. در سازمان های پروژه محور این امر به لحاظ دانش و تجربه ایجاد شده در پروژه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. تبادل و تسهیم دانش یکی از گام های مهم فرآیند مدیریت دانش محسوب می شود. جهت اجرای بهتر این گام می بایست ابزارها و تکنیک های تسهیم دانش به صورت مطلوب شناسایی، تحلیل و گروه بندی شده و مورد استفاده اعضا پروژه قرار گیرند. پگونگی بهره گیری و ارتباط گروه ابزارهای تسهیم دانش با طبقه های شغلی تیم پروژه در اجرای موفق و موثر مدیریت دانش در مدیریت پروژه تاثیرگذار است. آنچه در این مقاله مورد توجه قرار می گیرد شناخت ارتباط بین طبقه های شغلی تیم پروژه (مدیر، کارشناس، کارشناس ارشد پروژه) با گروه ابزارهای تسهین دانش شناسایی شده، با بهره گیری از تکنیک های آماری و آزمون فرض می باشد. شفاف نمودن این ارنباطات و اولویت ها در بکارگیری مطلوب و بهتر ابزارهای تسهیم دانش در طبقه های شغلی مختلف تیم پروژه و در نتیجه ی آن مدیریت موثر و کارآمد است.

کلیدواژه‌ها