مدل تصمیم گیری سه جانبة میدان لیزینگ متأثر از ریسک اعتباری و مدل بازی لیزینگ متأثر از ریسک کاهش تقاضا

نویسندگان

دانشکده فنی

چکیده

امروزه لیزینگ گزینه مقابل خرید برای مشتریان خیلی از کالاهای گران قیمت و یا تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز کارخانه ها است. در این مقاله با تعریف یک مساله جدید با عنوان لیزینگ که تمامی اطراف قراردادهای لیزینگ از جمله موجر، مستاجر و تولید کننده را در بر می گیرد، نظم بهتری به مساله لیزینگ داده شده است. از جمله مهم ترین ریسک هایی که این میدان را تحت تاثیر قرار می دهند ریسک کاهش تقاضا و ریسک اعتباری است که به طور هم زمان با مساله مطرح شده در نظر گرفته شده اند. یک مدل ریاضی جدید سه جانبه، که تولیدکننده، موجر و مستاجر را درگیر این تصمیم گیری می نماید، ارئه شده است. سپس نتیجه گرفته شده که این مدل تصمیم گیری بدون در نظر گرفتن ریسک اعتباری منطقی نیست. در نهایت مدل بازی لیزینگ که در آن مجموعه استراتژی های تولید کننده و موجر به ترتیب روش های تولیدی و روش های قیمت گذاری متفاوت می باشند، طراحی و حل شده است. ریسک کاهش تقاضا که جانب تولید کننده را تحت تاثیر قرار می دهد، در قالب مدل بازی ذکر شده، شرح داده شده است. 

کلیدواژه‌ها