ارزیابی عملکرد سیستم ریسندگی از طریق مدل بندی شبیه سازی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 کارشناس ارشد

چکیده

سیستم ریسندگی یک بخش مهم در صنعت نساجی است که با انجام مجموعه ای از فرآیندها پنبه خام را به نخ تبدیل می کند. این فرآیند فقط زمانی به طور پیوسته انجام می شود که هیچ خطایی در فرآیندها ایجاد نشود. خطاها می تواند به دلایل شرایط محیطی چون رطوبت، کیفیت پنبه، سرعت حرکت دوک و عوامل دیگر روی دهد که خود عامل اساسی در کاهش بهره وری صنعت ریسندگی است. خطاها باعث صف انتظار در سیستم می شود تا زمانی که اپراتور حضور به عمل آورده و خطاها را رفع کند. یک اپراتور برای 3 فریم در نظر گرفته شده است. برای ارزیابی مسیرهای مختلف موجود، از داده های واقعی گرفته شده از یک کارخانه ریسندگی، و ایجاد یک مدل شبیه سازی معتبر بهره گرفته شو و جهت تعیین بهترین مسیر حرکت اپراتورها از نرم افزار شبیه سازی ارنا استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها