بهره گیری از روش شبیه سازی در شش سیگما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/ims.2011.450

چکیده

شش سیگما رویکردی برای افزایش کیفیت و قابلیت فرآیند است. در پژوهش حاضر بعد از بررسی مختصر گام های پیاده سازی روش شش سیگما، روش های شبیه سازی به طور کامل معرفی شده است. در انجام گام های متدولوژی شش سیگما گاهی به مشکلاتی بر می خوریم که شبیه سازی برای حل آن می تواند به ما کمک کند. از انواع مختلف روش های شبیه سازی، در این مقاله، روش شبیه سازی مونت کارلو که روشی بر پایه ی تولید اعداد تصادفی است انتخاب شده است. چگونگی کارکرد این روش با بررسی یک نمونه در مورد زمان سیکل یک عملیات با کمک گرفتن از نرم افزار مشخص شده است و سپس مواردی که می توان از روش شبیه سازی مونت کارلو در پیاده سازی شش سیگما بهره گرفت ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها