توسعه یک مدل سلسله مراتبی در اندازه گیری خبرگی سیستمهای خبره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/ims.2011.448

چکیده

در این مقاله پس از بررسی و تعیین شاخصهای مختلف ارزیابی خبرگی، دو مدل سلسله مراتبی جهت ارزیابی خبرگی سیستمهای خبره ارایه گردیده است. در این راستا خبرگی سیستمهای خبره از جنبههای طراحی و عملکرد به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته است. در مدل خبرگی طراحی، به عنوان مدلی که خبرگی سیستم را پیش از راهاندازی و استقرار ارزیابی میکند، عوامل مربوط به پایگاه دانش، موتور استنتاج و اینترفیس ارایه شدهاند. در مدل دوم با عنوان خبرگی عملکردی، عوامل و شاخصهایی که به نوعی نشاندهنده عملکرد و نحوه کار سیستمها هستند در دو دسته شباهت با انسان و راهنمایی کاربر ارایه گردیدهاند. وزن شاخصهای هر یک از مدلها با استفاده از مقایسات زوجی روش AHP محاسبه و در پایان راهکاری به منظور تعیین میزان خبرگی سیستم خبره پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها