بررسی تاثیر اعتبارکشور مبدا بر تمایل مشتری به خرید محصول خارجی (مطالعه موردی: لوازم برقی خانگی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/ims.2011.447

چکیده

تاکنون تحقیقات گسترده ای در سطح دنیا در خصوص بررسی تاثیر تصویر کشور مبدا بر تمایل مشتری به خرید محصولات خارجی صورت پذیرفته است، اما هنوز در ایران تحقیقات موثری در این خصوص صورت نگرفته است. در این مقاله، فرض شده تصویر کشور مبدا به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر تمایل مشتریان ایرانی به خرید محصولات خارجی تاثیر دارد. جهت انجام تحقیق، تاثیر تصویر کشور مبدا بر ارزیابی و نگرش مشتری نسبت به محصولات خارجی به عنوان دو عامل تاثیر گذار بر تمایل مشتری به خرید محصولات لوازم خانگی از قبیل تلویزیون، جاروبرقی و یخچال ساخت کشورهای ژاپن، کره جنوبی و چین بررسی می شود و در نهایت روابط بین شش فرض مدل با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها