فاکتورهای موفقیت در سیستم های مدیریت فرآیند کسب و کار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/ims.2011.446

چکیده

بیش از نیمی از پروژه های  مهندسی مجدد قبل از تکمیل شدن با شکست  مواجه می شوند  و یا به اهداف مورد نظر کسب و کار دست پیدا نمی کنند، به همین دلیل بررسی عوامل موفقیت و شکست این گونه سیستم ها از اهمیت خاصی برخوردار است. درک بهتری از فاکتورهای موفقیت باعث می شود تا تحقیقات دانشگاهی و همکاران در پروژه، راهکارهایی  به منظور امکان پیاده سازی موفقیت پروژه را به دست آورند .مطالعه ی فوق به بررسی فاکتورهای موفقیت پروژه های مدیریت فرآیند های کسب و کا ربه عنوان یکی از روش های مهندسی مجدد فرآیند، در سازمان هایی که خدمات زیرساخت  فرآیند های کسب و کار ارایه  می دهند، پرداخته است .چارچوب تئوری به منظور نشان دادن فاکتورهای موفقیت ارایه  گردیده است.

کلیدواژه‌ها