مدیریت سبد مشتریان پرمشغله با استفاده از مدل پنهان مارکوف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/ims.2011.445

چکیده

با توجه به توسعه روزافزون مفاهیم نوین در عرصه بازاریابی نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه بسیار محسوس می‏باشد. یکی از این موارد بحث مرتبط با مشتریان پرمشغله و مدیریت سبد این دسته از مشتریان است که تاکنون تحقیقی در این راستا صورت نگرفته است. در اینجا سعی شده است پس از ارایه یک مرور کلی از تحقیقات مرتبط با موضوع به کمک شیوه قوی مدلسازی پنهان مارکوف رفتار این دسته از مشتریان به طور دقیق ارزیابی و مدل شوند به این منظور ابتدا یک چارچوب دو مرحله‏ای ارایه و سپس پارامترهای اصلی مدل به کمک داده‏های واقعی تخمین زده شدند.

کلیدواژه‌ها