کلیدواژه‌ها = زمانبندی پروژه
تعداد مقالات: 1
1. حل مسالهRcpsp/max با هدف کمینه کردن جریمه دیرکرد فعالیتها با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 2، شماره 3، خرداد و تیر 1391، صفحه 1-8

جعفر باقری نژاد؛ زهرا رفیعی مجد