کلیدواژه‌ها = شبکه لجستیکی معکوس
طراحی شبکه لجستیکی معکوس باتعیین ظرفیت تسهیلات تحت عدم قطعیت

دوره 2، شماره 3، خرداد و تیر 1391، صفحه 41-48

محسن اکبرپور شیرازی؛ هاله محسنی