کلیدواژه‌ها = تیم پروژه
تعداد مقالات: 1
1. ارجحیت بندی گروه ابزارهای تسهیم دانش در بین طبقات شغلی تیم های پروژه

دوره 1، شماره 2، مهر و آبان 1390، صفحه 9-16

سید کمال چهارسوقی؛ مجید حسنی؛ دانیال بیدگلی