نویسنده = سجاد رضاییان
بررسی سنجش رابطه استرس و بهره وری دانشکاران (مطالعه موردی: مجتمع مس سرچشمه)

دوره 2، شماره 3، خرداد و تیر 1391، صفحه 9-16

عباس افرازه؛ سجاد رضاییان؛ محسن جهانشاهی