نویسنده = داود حقیقی
تعداد مقالات: 1
1. TOP-TRIZ، فرمول بندی و حل مسئله با نگاه کارکردگرایی

دوره 2، شماره 3، خرداد و تیر 1391، صفحه 33-40

داود حقیقی؛ جعفر قیدر خلجانی