مجله مهندسی صنایع و مدیریت سیستم‌ها (IMS) - پرسش‌های متداول