شماره جاری: دوره 2، شماره 3، خرداد و تیر 1391 
4. TOP-TRIZ، فرمول بندی و حل مسئله با نگاه کارکردگرایی

صفحه 33-40

داود حقیقی؛ جعفر قیدر خلجانی


شماره‌های پیشین نشریه