شماره‌های پیشین نشریه

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، خرداد و تیر 1391 

4. TOP-TRIZ، فرمول بندی و حل مسئله با نگاه کارکردگرایی

صفحه 33-40

داود حقیقی؛ جعفر قیدر خلجانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه سیستان و بلوچستان

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی